ETICKÝ KÓDEX

Zamestnanci spoločnosti FATRA SKI, s.r.o. budú zachovávať najvyššie princípy profesionálneho a osobného správania sa vo vzťahu k zákazníkom, spolupracovníkom, dodávateľom, konkurentom, štátnym orgánom a spoločenstvám.

Preto musia zamestnanci spoločnosti FATRA SKI, s.r.o.:
1. Dodržiavať všetky platné zákony a predpisy
2. Dodržiavať vysoké etické princípy rešpektovaním práv a dôstojnosti všetkých osôb, s ktorými obchodujú a neprijatím nedovolených výhod ani poskytnutím takých výhod iným osobám.
3. Nekonkurovať žiadnym spôsobom činnosti spoločnosti FATRA SKI, s.r.o. a vyhnúť sa konfliktu záujmov, ktorý by spôsobil škodu spoločnosti FATRA SKI, s.r.o.
4. Zachovávať mlčanlivosť o činnosti, finančných a technických údajoch ako aj interných dokumentoch spoločnosti FATRA SKI, s.r.o. v tajnosti a nespreneveriť hmotný majetok alebo duševné vlastníctvo spoločnosti FATRA SKI, s.r.o. alebo iných firiem.
5. Aktívne pomáhať spoločnosti FATRA SKI, s.r.o. v dodržiavaní tohto Etického kódexu.
Spoločnosť FATRA SKI, s.r.o. bude sledovať dodržiavanie tohto Etického kódexu a náležite sankcionovať jeho porušenie.

 
Created by run.skHore